REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH

  1. Przez kod rabatowy rozumie się ciąg liter, cyfr i/lub znaków, który upoważnia do nabycia produktu lub usługi na specjalnych warunkach w sklepie internetowym Onaturalna.pl
  2. Organizatorem promocji jest sprzedawca, tj. Katarzyna Habaj, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Onaturalna Katarzyna Habaj, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem: ul. Lucjana Siemieńskiego 22/148, 35-234 Rzeszów, nr NIP: 7382161756, nr REGON: 387272715.
  3. Przekazanie Klientowi kodu rabatowego odbywa się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta lub przez udostępnienie kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.
  4. Aby skorzystać z kodu rabatowego, należy podczas składania zamówienia wpisać go w odpowiednie, przeznaczone do tego okienko i kliknąć „zastosuj”.
  5. Przy jednych zakupach możliwe jest wykorzystanie tylko jednego kodu rabatowego.
  6. Rabatem objęte są wszystkie produkty, oprócz tych, które są w cenach promocyjnych. Wyjątek stanowi kod rabatowy uzyskany za zapis do newslettera, który obniża cenę wszystkich produktów, także tych objętych inną promocją.
  7. Koszt dostawy nie podlega rabatowi.
  8. Zwrot towarów zakupionych z wykorzystaniem kodu rabatowego odbywa się na warunkach ogólnych, określonych w Regulaminie sklepu.
  9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.